De Wereldfietser en de winkel van de hoofdredacteur

Vanochtend kreeg ik de nieuwe De Wereldfietser, waarin de hoofdredacteur als geinterviewde twee pagina's de ruimte krijgt om zijn nieuwe winkel onder de aandacht te brengen en aan te prijzen. Ik gun Eric Schuijt werkelijk alle succes met zijn prima idee en heb echt respect voor zijn ondernemingslust, maar ik vraag me toch af of de dubbele pet hier niet wat al te scheef gaat staan. Lopen de commerciële belangen van een redactielid en de onderwerpkeuze in het verenigingstijdschrift hier niet wat al te opvallend parallel? Zijn daar regels over vastgesteld? Hoe onafhankelijk is de redactie of moet die zijn?
Om het op scherp te stellen:
De hoofdredacteur gebruikt het geld van de leden om in het ledentijdschrift via een redactioneel artikel reclame te maken voor zijn eigen winkel. Past dit in deze vorm in een blad als De Wereldfietser? Zelf ben ik geneigd te zeggen van niet. In een tijdschrift dat serieus genomen wil worden -- en ik heb de indruk dat De Wereldfietser dat terecht steeds meer wil -- dienen redactie en commercie zoveel mogelijk gescheiden te zijn.
Ik ben reuze benieuwd naar andere meningen hierover.

Hoi Peter,

Zie de 'discussie' die ik hierover heb proberen te voeren onder het onderwerp "niet kopen" bij reisvoorbereiding. Dat ging over reclame op dit forum, maar ook dat wordt betaald door de leden. In één van mijn laatste berichtjes heb ik om een antwoord gevraagd over de dubbele pet maar dat heb ik tot op heden niet gekregen. Kortom, ik ben het geheel met je eens.

Martin
Nu houd ik wel van een beetje combinatie van verschillende belangen. Lekker eigenzinnig en tegendraads.
Het leuke is dat de Wereldfietser destijds is opgericht door mensen die al dubbele petten hadden. Is dat ooit uit de hand gelopen? nee! Heeft dat geleid tot onoorbare praktijken? nee! Waar praten we eigenlijk over. Eric steekt zijn nek uit en begint een klein bedrijfje. Een uit de handgelopen hobby. Leuk en goed voor fietsreizigers dat zo iets als de Vakantiefietser.nl is, want je wordt toch regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd. Soms worden fietsers op pad gestuurd met totaal verkeerde spullen.
Natuurlijk is waakzaamheid geboden. Ons blad mag geen spreekbuis zijn van een bedrijf, ook al kennen we de eigenaar en vinden we de opzet sympathiek. Eric heeft niet het alleenzeggenschap over het blad. We hbben een redactie. Op onze ledenveergaderingen kun onze redactie ook aanspreken. Kom dus in ieder geval naar het voorjaarsweekend, dfan kunnen we daar keiharde afspraken maken om alle ongewenste vermeningen te voorkomen.
Hoi,

Ik ben het eens met Peter en Martin. Misschien is het een idee dat het bestuur Peters inbreng beschouwt als ingekomen post en zich voor de ledenvergadering samen met de redactie van het blad beraadt? Laten we ons net al te veel zorgen maken overigens, ik denk niet dat we de eerste vereniging zijn die tegen dit probleem aanloopt. Als we goede afspraken maken over wat er wel en niet kan in het blad, op het forum en tijdens bijeenkomsten zijn we al een stuk verder.

Leon
Peter,

Hartelijk dank voor je prikkelende stelling. Ik las hem op vakantie in Bolivia en kon me nauwelijks inhouden om te reageren, maar heb toch eerst het echte fietsen voorrang gegegeven. Hierbij alsnog mijn reactie.

Allereerst lijkt het me belangrijk aan te geven dat er binnen de Wereldfietser een stricte scheiding bestaat tussen bestuur en redactie. De onderlinge verantwoordelijkheden en de onafhankelijkheid van de redactie is vastgelegd in het redactiestatuut. Ik zou de exacte tekst erop na moeten lezen, maar er staat ongetwijfeld iets in de trand van dat de redactie verantwoordelijk is voor de inhoud van het tijdschrift. Het bestuur heeft alleen directe invloed op de pagina´s vereningingsnieuws in het tijdschrift. Het plaatsen van het artikel over de winkel van Eric Schuyt, de Vakantiefietser, is dus de verantwoordelijkheid van de redactie en niet van het bestuur.

Als voorzitter van het bestuur ben ik tevens bestuurlijk verantwoordelijk voor het tijdschrift en woon vanwege die rol de redactievergaderingen bij (zonder dat ik zelf lid ben van de redactie; ik mag dus niet meebeslissen over inhoudelijke zaken). In de redactievergadering van 17 januari is het wel of niet plaatsen van een artikel over de winkel van Eric Schuyt aan de orde geweest.

Hoewel ik vind dat alleen de redactie zelf je een formeel antwoord kan geven op je vraag, wil ik je toch alvast vertellen wat ik van de kwestie weet. Volgens mij waren de belangrijkste overwegingen om wel een stuk te plaatsen het feit dat de winkel de Vakantiefietser direct interessant voor Wereldfietsers is en dat andere tijdschriften / dagbladen (o.a. de Volkskrant en Op Pad) ook al aandacht aan de opening hadden besteed. Maar nogmaals ik wil niet op de stoel van de redactie gaan zitten en zal de redactie in de volgende redactievergadering (25 april) vragen met je vraag te beantwoorden.

Over belangenverstengeling in het algemeen binnen de Wereldfietser heb ik natuurlijk wel een mening. Ik vrees dat zonder een bepaalde mate van belangenverstrengeling de Wereldfietser nooit had bestaan. Immers de drie founding fathers (Cok Oostveen, Bert Sitters en Theo Jorna) hadden in 1994 alledrie een dubbele agenda. De een wilde de vereniging oprichten om zijn reizen te promoten, de ander om publiek te hebben voor zijn lezingen en boeken en de derde om een tijdschrift met fietsverhalen op te kunnen zetten. Naast deze voorbeelden denk ik ook aan een zekere mate van belangenverstrengeling bij redactieleden die het tijdschrift de Wereldfietser als springplank naar een baan in de uitgeverijwereld hebben gebruikt en aan de vele Wereldfietserauteurs die hun boeken via het tijdschrift hebben kunnen promoten of op de stand van de Wereldfietser mogen neerleggen om te verkopen.

Ik denk dat een zekere mate van belangenverstrengeling binnen de vereniging niet ongezond hoeft te zijn. Uiteraard moeten we er wel erg voor waken dat de persoonlijke belangen niet de overhand krijgen. Ik denk zelf dat in het geval van het artikel over de winkel de Vakantiefietser dicht tegen de grens aanzit, maar wat mij betreft is het er niet overheen omdat het artikel beslist nieuwswaarde heeft voor Wereldfietsers. Maar ik kan me voorstellen dat sommige leden daar anders over denken...

Met vriendelijke groet,

Dennis de Vries
Voorzitter vereniging de Wereldfietser

P.S.
Het valt me op dat er twee keer in korte tijd artikelen met een negatieve lading over Eric Schuyt op het forum zijn verschenen. Uiteraard gun ik iedereen zijn mening en het recht om die te uiten via het forum, maar ik zou er graag wel op willen wijzen dat Eric Schuyt al jarenlang als vrijwilliger een belangrijke rol speelt binnen de Wereldfietser en wij zijn inspanningen zeer waarderen.

Wellicht dat de schrijvers van de artikelen misschien zelf ook eens een poging willen wagen zich in te zetten voor de vereniging en niet alleen zich in negatieve zin willen uiten? We hebben nog plaats in alle vier de onderdelen van de vereniging (bestuur, redactie, activiteitencommissie, landeninformatie).
Beste fietsers en/of redactieleden,

Met belangstelling heb ik de discussie tot nu toe gevolgd. Ook ik vind dat er sprake is van belangenverstrengeling, en ook dat dat, tot op zekere hoogte, moet kunnen.

Ik waardeer alle inspanningen van Eric Schuijt zeer, en ik ben er van overtuigd dat hij veel betekent voor het tijdschrift en de vereniging. Om die reden wordt er denk ik meer van wat hij doet geaccepteerd dan van minder actieve leden.
Dat vind ik redelijk. Tot op zekere hoogte. Die is voor mij bereikt als persoonlijke commerciele belangen te veel meespelen. Zo af en toe je boek aanprijzen, dat doen bijna alle lezinghouders die boeken geschreven hebben, dat moet kunnen, al worden het door de hoeveelheid berichten die Eric Schuijt plaatst wel een hele stortvloed. Maar als ik dan ook nog een personeelsadvertentie vind op het forum, en daarna twee pagina's over zijn winkel in het tijdschrift, word ik het een beetje moe.
Ik was verbaasd in het blad van de Wereldfietser een artikel over de winkel van de hoofdredacteur te vinden. Niet boos, maar verbaasd, onaangenaam verrast misschien. Omdat ik Eric Schuijt, wiens inbreng ik altijd gewaardeerd heb, te vaak zijn best vind doen zijn eigen waar aan te prijzen via wegen die daar niet in eerste instantie voor bedoeld zijn.


Ik weet niet of het noodzakelijk is om over dit soort dingen keiharde afspraken te maken. En vooral: waar trek je de grens? Mag Frank van Rijn nog wel schrijven dat hij een nieuw boek geschreven heeft (ok, hij stopt met de column, maar de stelling is duidelijk)? Mag iemand zijn eigen in De Wereldfietser gepubliceerde verhaal gebruiken om sponsors/uitgevers te overtuigen dat hij echt leuk kan schrijven? Mag hij/zij iets naar de redactie opsturen als hij het met voorgaande intentie geschreven heeft? Mag iemand die op een gesponsorde fiets gereden heeft, of misschien aast op sponsoring voor zijn volgende reis, in zijn reisverslag iets positiefs zeggen over die fiets? Mag iemand in een reisverslag vermelden dat hij over die reis ook een boek geschreven heeft?

Ik denk dat de redactie beter gewoon z'n gang kan gaan, dan dat ze opgezadeld wordt met een lading strenge regels waar alle artikelen aan moeten voldoen. Als leden ontevreden zijn laten ze het wel merken.
Zoals nu. Als een artikel en boekpromotie zulke reacties oproepen, blijkt dat het in dit geval een aantal leden te ver gaat. Het lijkt me dat de redactieleden daar hun conclusies uit kunnen trekken, en gewoon door kunnen gaan met een fantastisch blad maken, maar misschien in de toekomst wat voorzichtiger zijn met een dergelijk artikel.

Met vriendelijk groet,

Wiesje Korf
In verband met de discussie over het artikel over 'de Vakantiefietser', de winkel van Eric Schuijt volgt hieronder de afweging die wij als redactie gemaakt hebben naar aanleding van zijn verzoek. Het si letterlijk een stukje uit de notulen van de redactievergadering.

"Eric gaat voor zichzelf beginnen. Hij opent begin maart de winkel “Vakantiefietser. Hij verzoekt om een redactioneel stuk in het tijdschrift. Gezien mogelijkheid of schijn van belangenmenging moet hier zorgvuldig op worden gereageerd. Vastgesteld wordt dat het onderwerp een zeer duidelijke link heeft met de inhoud van het tijdschrift en de doelstellingen van de vereniging. Besloten wordt akkoord te gaan met een interview, mits een integere en onpartijdige interviewer wordt gevonden die niet is verbonden aan de redactie. Voorstel is Coriene Kuipers te vragen. "

Marianne Vincken
Redactie de Wereldfietser.

Goede raad Eric.

Stop alle aktiviteiten van de wereldfietser en besteed vanaf nu al je tijd aan je eigen zaak. Je hebt ook maar 24 uur in een dag.
Indien succesvol zal je vroeg of laat toch geen tijd meer hebben.

Probleem opgelost.

Beste Somchai,

Kom jij ons dan helpen.........
Durf je net zoveel tijd en energie in onze vereniging te steken als Eric heeft gedaan?Gedreven, vakkundige mensen, mensen met doorzettingsvermogen, visie en verantwoordlijkheidgevoel kunnen hun energie altijd kwijt bij een leuke organistie als De Wereldfietser.
Dit hebben we nodig:


Secretaris
Het bestuur van de Wereldfietser is op zoek naar een nieuwe secretaris. De belangrijkste taken van een secretaris zijn het opstellen van notulen van de bestuursvergaderingen (circa 6* per jaar) en het opstellen van notulen van de ledenvergadering (2* per jaar). Maar het belangrijkst vinden we dat je volwaardig lid van het bestuur wordt en dus kunt meedenken en meebeslissen over waar de vereniging in de toekomst naar toe moet. Na een inwerktijd en in onderling overleg valt de functie eventueel uit te breiden met het beantwoorden van telefonische en elektronische vragen van leden.

Als je interesse hebt voor deze functie, neem dan contact op met Dennis de Vries (voorzitter bestuur) via dennis@wereldfietser.nl of 020 – 4020245.


Bestuurslid landeninformatie
De werkgroep landeninformatie houdt zich bezig met het verzamelen van fietsinformatie over alle landen van de hele wereld. De landeninformatie is via het besloten deel van de website alleen voor leden te raadplegen. In de landeninformatie vind je reiservaringen van Wereldfietsers, praktische informatie over het land en nuttige verwijzingen naar organisaties en websites.

Het bestuur van de Wereldfietser is op zoek naar een lid dat de bestuursverantwoordelijkheid voor de landeninformatie op zich wil nemen. Belangrijkste taak is het verder ontwikkelen van de landeninformatie en het actief voorzitten en motiveren van de vrijwilligers van de werkgroep landeninformatie.

Als je interesse hebt voor deze functie, neem dan contact op met Dennis de Vries (voorzitter bestuur) via dennis@wereldfietser.nl of 020 – 4020245.


Bestuurslid internet
Het bestuur van de Wereldfietser is op zoek naar een nieuw bestuurslid internet. De website www.wereldfietser.nl is de afgelopen twee jaar veranderd van een veredeld reclamekaartje in een volwaardige website met een veelbezocht discussieforum, veel informatie over de activiteiten van de Wereldfietser en een uitgebreid ledendeel met veel informatie van en voor leden.

Van een bestuurslid internet verwachten we dat hij nieuwe ideeën voor verdere ontwikkeling van de website ontwikkeld en deze samen met de twee webmasters daadwerkelijk uitvoert. Het bestuurslid is een linking pin tussen de webmasters en de overige delen van de vereniging. Daarnaast verwachten we van een nieuw bestuurslid dat hij een inbreng kan leveren aan het bestuur en een idee heeft over waar we naar toe moeten met onze vereniging.

Als je interesse hebt voor deze functie, neem dan contact op met Marco Meijerink (vice-voorzitter bestuur) via marco@wereldfietser.nl of 010 - 4423567.


Medewerkers landeninformatie
De werkgroep landeninformatie houdt zich bezig met het verzamelen van fietsinformatie over alle landen van de hele wereld. De landeninformatie is via het besloten deel van de website alleen voor leden te raadplegen. In de landeninformatie vind je reiservaringen van Wereldfietsers, praktische informatie over het land en nuttige verwijzingen naar organisaties en websites.

De werkgroep landeninformatie is op zoek naar leden die zich actief willen bezighouden met het verzamelen, verwerken en op internet plaatsen van de landeninformatie. Het is de bedoeling dat binnen de werkgroep de landen / gebieden onderling worden verdeeld zodat ieder verantwoordelijk is voor een beperkt aantal landen.

Als je interesse hebt om lid te worden van de werkgroep landeninformatie, neem dan contact op met Dennis de Vries (voorzitter bestuur) via dennis@wereldfietser.nl of 020 – 4020245.


Leden voor de activiteitencommissie
De activiteitencommissie is het jongste maar actiefste kindje van de vereniging. De activiteitencommissie organiseert alle verenigingsactiviteiten, zoals de nieuwjaarsbijeenkomst, de Europese fietsroutemarkt, de kampeerweekenden, fietstrektochten en fietsreparatiecursussen. Daarnaast is de activiteitencommissie verantwoordelijk voor de organisatie van de deelname aan beurzen zoals de Op Pad beurs, de fietsvakantiebeurs en enkele kleinere beurzen.

De organisatie van de activiteiten wordt onderling verdeeld tussen de leden van de activiteitencommissie. Bij grotere activiteiten worden twee of meer leden van de activiteitencommissie ingezet.

Als je interesse hebt om mee te gaan helpen met de organisatie van activiteiten, neem dan contact op met Marco Meijerink (voorzitter activiteitencommissie) via marco@wereldfietser.nl of 010 – 4423567.


Redactieleden
De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van het tijdschrift de Wereldfietser / de Vakantiefietser. De redactie bestaat uit een hoofdredacteur, een eindredacteur en circa 10 redactieleden. Op een kwartaallijkse vergadering bepaald de gezamenlijke redactie over de inhoud van het komende nummer van het tijdschrift. Het redactiewerk wordt onderling verdeeld. Van nieuwe redactieleden wordt een proefstuk verlangd voor publicatie in het tijdschrift, dat eerst door de redactie beoordeeld wordt.

Als het je leuk lijkt om mee te gaan werken aan het tijdschrift en over het nodige schrijftalent denkt te beschikken, neem dan contact op met Eric Schuijt (hoofdredacteur) via redactie@wereldfietser.nl.

Dank voor je antwoord Marco.
Hopelijk zullen hiermee enkele ogen van leden open gaan.

Zelfs al ben ik geen lid (meer) van de wereldfietser toch steek ik er onrechtstreeks (met plezier) tijd in??

Mijn naam en adres staan (zonder mijn medeweten) vermeld in de landen informatie van Thailand, blijkbaar komt deze info van het vorige forum en zijn zo daar terecht gekomen na het opdoeken ervan.
Op het moment heb ik nog 3 pakketten liggen van mensen die met de fiets op reis zijn. Sommige zijn zelfs geen lid van de wereldfietser maar krijgen via via het codewoord door om de landeninfo (alleen voor leden) in te zien. (zij hebben zelfs helemaal niet door wat dat ik hier doe)
Regelmatig krijg (kreeg) ik via deze weg ook emails met vragen omtrent Thailand, die dan natuurlijk beantwoord worden.

In deze landeninfo staan ook sites vermeld van bedrijven die zich bezig houden (hielden) met fietstochten in Thailand ook al zijn zij niet betrokken (of dragen bij tot) met de werelfietser/vakantiefietser.

Mijn eigen bedrijf staat er niet in vermeld en ook niet op de linkpagina, bij jullie Belgische collega's (waar ik nooit lid ben geweest) sta ik al 3 jaar vermeld op hun linkpagina.

En nu komen er hier dan enkele mensen vertellen aan Eric (die er al zeer veel tijd ingestoken heeft) dat het goed is om al je tijd in de wereldfietser te steken maar hola, opgepast als zijn bedrijf vermeld wordt.


Vandaar mijn antwoord Marco.

Een probleem voor Eric minder en een probleem voor de wereldfieter erbij.

Zoals je zelf zegt;

Gedreven, vakkundige mensen, mensen met doorzettingsvermogen, visie en verantwoordlijkheidgevoel kunnen hun energie altijd kwijt bij een leuke organistie als De Wereldfietser.

Of in hun eigen fietsbedrijf. (mijn idee)