U bent hier:

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring beschrijft de Wereldfietser hoe de verwerking van persoonsgegevens door ons voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verklaring betreft de verwerkingen door of voor de Wereldfietser, de website en het forum op respectievelijk www.wereldfietser.nl en forum.wereldfietser.nl.

De Wereldfietser

De Wereldfietser is als rechtspersoon geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40538667. Voor de AVG is de Wereldfietser verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Als je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt of over de verwerking van persoonsgegevens door de Wereldfietser in algemene zin, dan vind je de contactgegevens hiervoor onderaan deze verklaring.

Voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens

De Wereldfietser wil bij de verwerking van persoonsgegevens voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: 

 • Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt en zoals beschreven wordt in deze privacyverklaring;
 • Wij beperken de verwerking tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de beschreven doelen;
 • Wij vragen uitdrukkelijk toestemming daar waar dit voor een verwerking van persoonsgegevens nodig is;
 • Wij treffen passende maatregelen in de beveiliging en werkwijze om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen;
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Iedereen die werkt met persoonsgegevens is op de hoogte van de rechten omtrent de verwerking.

Welke gegevens verwerken wij voor welk doel

De Wereldfietser verwerkt persoonsgegevens van personen die als lid, vrijwilliger, deelnemer, sitebezoeker, forumgebruiker of leverancier betrokken zijn bij de Wereldfietser. Wij verwerken slechts de minimaal noodzakelijke gegevens.

Persoonsgegevens van leden

Van leden van de Wereldfietser verwerken we: 

 • voorletters*
 • voornaam*
 • tussenvoegsel
 • achternaam*
 • adres*
 • postcode*
 • woonplaats*
 • geslacht
 • geboortedatum
 • (mobiel) telefoonnummer
 • e-mailadres*
 • bankrekeningnummer*
 • doelgroep (interessegebied)
 • voorkeur vrijwilligerstaken*

De met een ster (*) gemarkeerde gegevens zijn verplicht. Dit doen we op basis van de lidmaatschapsovereenkomst. We gebruiken de gegevens voor het innen van de contributie, het verstrekken van informatie en voor diverse uitnodigingen. De overige gegevens zijn facultatief en worden met name gebruikt voor het deelnemen aan activiteiten en voor vrijwilligers. Het (mobiele) telefoonnummer gebruiken we in het geval wij vrijwilligers willen benaderen tijdens hun inzet bij evenementen. De doelgroepen zijn bedoeld om leden gerichter informatie (nieuwsbrieven, activiteiten) aan te kunnen bieden. De gegevens zijn opgenomen in onze algemene verenigingsapplicatie en worden beheerd door de ledenadministratie.

Persoonsgegevens van forumleden

Iedereen kan lid worden van het forum op de website van de Wereldfietser. Daarvoor zijn minimaal een gebruikersnaam en een e-mailadres nodig. Naar eigen keuze kan een forumlid meer informatie opnemen in een gebruikersprofiel. De verwerking vindt plaats op basis van het forumreglement. De gebruikersprofielen zijn opgenomen in de forumapplicatie. De forumapplicatie wordt beheerd door de sitebeheerder. Het gebruikersprofiel worden beheerd door de gebruiker zelf. 

Persoonsgegevens van vrijwilligers

Van vrijwilligers worden dezelfde gegevens verwerkt als van leden. Daarnaast vindt registratie plaats van deelname aan commissies en werkgroepen binnen de Wereldfietser. Deze registratie is opgenomen in onze algemene verenigingsapplicatie en in beheer bij het bestuur.

Persoonsgegevens van deelnemers activiteiten

Persoonsgegevens van deelnemers aan evenementen worden door de Wereldfietser verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden ten behoeve van deelname aan het betreffende evenement;
 • Om (gericht) over evenementen en activiteiten van de Wereldfietser of van organisaties waarmee we samenwerken, te communiceren.

Persoonsgegevens van leveranciers

Van leveranciers die door de Wereldfietser worden ingeschakeld, worden de contactgegevens verwerkt in de financiële administratie. Dit doen we op basis van een overeenkomst tot levering van goederen of diensten. De gegevens van leveranciers zijn opgenomen in onze algemene verenigingsapplicatie die wordt beheerd door het bestuur van de Wereldfietser.

Website en cookies

Op onze websites www.wereldfietser.nl en forum.wereldfietser.nl gebruiken we analytische cookies van Google om het bezoek en gebruik van de site te monitoren. We laten geen IP-adressen door Google registreren. Voor het inloggen en werken met onze sites, maken we gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de sites.

Beeldmaterriaal

Op onze website, in ons tijdschrift de Wereldfietser en in nieuwsbrieven plaatsen we beeldmateriaal van evenementen. Het beeldmateriaal wordt gebruikt om journalistieke redenen in het kader van verslaglegging van reizen en evenementen. Mogelijk is hiervoor niet altijd specifiek om toestemming gevraagd aan een persoon die wel herkenbaar in beeld is. Bezwaren kunnen worden aangegeven bij secretaris van de vereniging, waarna we passende maatregelen kunnen nemen.

Veilige verwerking

Wij maken gebruik van technische middelen en overeenkomsten om de toegang en het gebruik van persoonsgegevens, binnen zowel de Wereldfietser als door onze leveranciers en samenwerkingspartners, te beveiligen en je te beschermen tegen misbruik van de aan ons verstrekte persoonsgegevens. De volgende maatregelen hebben wij genomen:

 • Alle vrijwilligers, leveranciers en samenwerkingspartners die namens de Wereldfietser toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn door een verklaring gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid om toegang te verkrijgen tot systemen waarop persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Waar dat mogelijk is, versleutelen we de opgeslagen persoonsgegevens. We doen dit zeker als ze worden doorgegeven voor verwerking;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij verlies of beschadiging;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en de rechten en plichten bij de verwerking daarvan.

Verstrekking aan derden

Voor sommige activiteiten werkt de Wereldfietser met leveranciers en samenwerkingspartners. Indien nodig verstrekken wij hiervoor persoonsgegevens. In die gevallen leggen wij de afspraken hierover vast in een verwerkersovereenkomst.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het uitgeven en verzenden van ons tijdschrift;
 • Het technisch beheer en de hosting van onze websites;
 • Het registreren van het combinatielidmaatschap met Europafietsers.

Indien de Wereldfietser persoonsgegevens wil gaan delen voor een nieuw initiatief of een nieuwe samenwerking die niet aansluit bij de bestaande verwerkingsdoelen, dan vraagt de Wereldfietser hiervoor eerst toestemming aan haar leden.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU en wij gebruiken voor de opslag van persoonsgegevens geen opslagdiensten die niet voldoen aan EU-privacywetgeving.

Bewaartermijnen

De Wereldfietser bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens nog twee (2) jaar bewaard en daarna verwijderd. Gegevens in de financiële administratie worden zeven (7) jaar na het fiscale jaar waarin de laatste contributie is voldaan, bewaard.

Rechten over de verwerking van je gegevens 

De Wereldfietser verwerkt de persoonsgegevens die wij van je ontvangen. Je kunt ons verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Als wij of een derde namens de Wereldfietser je gegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming, dan kan je deze ook weer intrekken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek die mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy. Na controle verwijderen wij direct de kopie van je identiteitsbewijs. We reageren binnen vier weken op je verzoek. De contactgegevens vind je onderaan deze verklaring. 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je die aan ons kenbaar maken. Komen we er met elkaar niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Heb je vragen over onze privacyverklaring of de verwerking van je gegevens, neem dan contact op met het bestuur van de Wereldfietser:

De Wereldfietser, t.a.v. Secretaris, e-mail: secretaris@wereldfietser.nl

Wijzigingen

Het bestuur kunnen wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je steeds op onze website.

versie 25-10-2020

Sponsoren


Zoeken